Marka Şekli İnceleme

Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı ilk işlem şekli incelemedir. Şekli incelemede amaç; başvurunun eksiksiz yapılıp yapılmadığıyla ilgilidir. Başvuru 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 3 ve 11 kapsamında incelenir. Kurum aşağıdaki maddeler kapsamında yapacağı şekli inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik görmezse marka başvurusu, başvurunun yapıldığı saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Bu aşamada dosya takibi sayfasında “şekli inceleme tamamlandı” ibaresi görülür. Kurum eğer herhangi bir eksiklik tespit ederse bu eksikliğin 2 aylık süre içerisinde giderilmesi için başvurusu sahibine bildirim yapar. Süresi içerisinde eksikliği giderilmemiş başvurularsa işlemden kaldırılır.

Madde 3  marka korumasından yararlanacak kişileri gösterir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler yararlanır.

Madde 11 ise marka şekli inceleme şartlarını sıralar;

a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,

b) Marka örneğini,

c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini,

ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,

d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi,

e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,

f) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını, kapsar.

(2) Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilebilir.

(3) Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.

(4) Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.

(5) Marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından iki ya da daha fazla başvuruya bölünebilir.

(6) Marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde veya mal ya da hizmet listesinde değişiklikleri kapsamayan imla hataları ve açık maddi hatalar başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilir.

(7) Başvuru, sınıflandırma ve bölünmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Marka şekli inceleme ile ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Marka Şekli İnceleme

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun dosya takibi sayfasından markanızın hangi aşamada olduğunu görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz